Foredragsholdere

Portrett av Trym Holter

Trym Holter

Tittel: Lead AI Solutions strategist
Arbeidssted: Silo AI

Tema:

Kunstig intelligens (KI) kommer til å endre samfunnet på en rekke forskjellige måter de kommende årene, og mange mener at omfanget av endringene kan sammenliknes med det som skjedde da internett ble tatt i bruk i full bredde fra 90-tallet og framover. KI omgir oss allerede i det daglige, og i dette foredraget vil vi høre hvordan det også brukes i behandling av lyd for en rekke ulike anvendelser. Dette inkluderer selvsagt bruk i høreapparater, hørselsvern og mange andre produkter.

Portrett av Steinar Seltveit

Steinar Seltveit

Tittel: Audiograf
Arbeidssted: Sørlandet sykehus HF

Tema:

Temaer som belyses:

  • Hørselsutredning (Kliniske eksempler)
  • Høreapparat. Valg av apparat, verifisering og validering. (Kliniske eksempler og studier)
  • Andre tekniske hjelpemidler og kort om CI
  • Apper og smarttelefoner
Portrett av Therese Widerøe

Therese Margrete Oligreen Widerøe

Tittel: Erfaringskonsulent

Tema:

Therese er en erfaren høreapparatbruker og utdannet audiopedagog. Hun synes det har vært utfordrende å ta i bruk hørselsteknologi på ulike arenaer. Det er ikke alltid enkelt å bruke hørselsteknologi siden opplæringen ikke er god nok, og terskelen for å bruke hjelpemidler kan være vanskelig. I foredraget vil Therese fortelle litt om hjelpemidler som er nyttige i hverdagen, og hvordan terskelen for å ta i bruk hjelpemidler etter hvert ble enklere.

Portrett av Inger With

Inger With

Tittel: Audiopedagog
Arbeidssted: Hørselspedagogene,
HLF Utvikling as

Tema:

Audiopedagoger har som mål å se hele mennesket ved tilretteleggingen for personer med hørselsutfordringer. Av ulike årsaker opplever personer med hørselsutfordringer at teknologi alene ikke er nok, og de har behov for tilrettelegging og rehabilitering som går ut over tilpassing av teknologi. Hos Hørselspedagogene ser vi at det er behov for kunnskap om eget hørseltap og bearbeiding av egne strategier. I tillegg er pedagogisk og organisatorisk tilrettelegging og holdningsskapende arbeid i nærmiljøet viktig for at personer med hørselsutfordringer skal oppleve mestring av eget hørseltap og erfare at teknologien spiller på lag.

Portrett av Zebastian Alsbjer-Aronssen

Zebastian Alsbjer-Aronsson

Tittel: Leg. Audionom
Arbeidssted: Eartech Hörselskliniker

Tema:

Foredraget belyser to aktuelle spørsmål ved høreapparatformidling:

  • Hvordan kan man bruke digitale løsninger for å supplere det kliniske arbeidet?
  • Hva finnes av mangler og muligheter?

Caitlin Frisby

Tittel: Audiologist PhD
Arbeidssted: University of Pretoria & hearX Foundation

Tema:

Foredraget belyser den globale prioriteringen av hørselstap, med søkelys på lokalsamfunn som har underdekning av helsetjenester. Med utgangspunkt i ny teknologi og innfasing av telehelseløsninger, diskuteres en oversiktsstudie av forskning på teleaudiologi-appen mHealth, samt en forstudie blant lokale helsearbeidere.

Foredraget viser hvordan lokal hørselsomsorg kan endres ved hjelp av teknologi, når den blir støttet av hørselsfaglig personell gjennom telehelse. Det vil bli presentert erfaringer fra et samarbeid med WHO, der en lavkostnadsprotokoll for høreapparatformidling har blitt undersøkt.

Hovedbudskapet er å vise det store potensialet som ligger i å bruke digitale og mobiltelfon/nettbrett-løsninger for å gi økt tilgjengelighet og bedre livskvalitet, samt redusere den globale sykdomsbyrden og kostnader forbundet med ubehandlet hørselstap.

Portrett av Mariann Gjervik Heldahl

Mariann Gjervik Heldahl

Tittel: Audiofysiker PhD
Arbeidssted: CI-teamet, Oslo universitetssykehus HF

Tema:

Antall brukere med CI øker hvert år, og har de siste ti årene blitt mer enn fordoblet ved Oslo Universitetssykehus. Dette er en gledelig økning da vi vet hvor viktig CI er for de som trenger det. Men, ressursene til å jobbe med CI har ikke økt.

Leverandører av CI tilbyr, eller kommer snart til å tilby, mulighet for å gjøre nettbaserte kontroller av CI. Det krever mindre ressurser for både sykehuset og brukerne. Ved uventa resultat kan brukeren kalles inn til en mer omfattende kontroll på sykehuset.

I foredraget forklares det hvordan nettbasert kontroll gjennomføres. Fordeler og ulemper beskrives, og det ses kort på hva som finnes i faglitteratur om emnet. I tillegg beskrives erfaringer gjort på området ved Oslo Universitetssykehus.

Portrettbilde av Håvard O. Paulsen

Håvard Ottemo Paulsen

Tittel: Audiograf
Akershus universitetssykehus HF

Tema:

Foredraget vil belyse hvorfor og hvordan det digitale kan være viktig for hørselshemmede, og presentere digitale verktøy som brukes på Akershus universitetssykehus HF.