Program & presentasjoner
HK ’21

Konferansen startet 09:00 og ble avsluttet 16:30 24. november 2021. Konferansen ble arrangert på Lovisenberg Diakonale Høyskole.

Program med forelesere og deres presentasjoner/foredrag.

09:00-09:30
Konferansen starter med registrering og besøk hos utstillere.

09:30-09:50
Navn: Morten Buan
Rolle: Forbundsleder, HLF

Innlegg: Velkommen til Hørselskonferansen

09:50-10:35
Navn: Gert Ravn
Yrkestittel: Senior Technology Specialist/FORCE Technology/B.Sc.Eng.
Rolle: Medlem av BEARs styringsgruppe og prosjektleder for arbeidsområdet med reviderte standarder.

Innlegg – tittel: Erfaringer fra FoU-prosjektet Better Hearing Rehabilitation (BEAR) med fokus på bedre tilpasning og vurdering av brukernes utbytte av høreapparater

Innlegg – tema: Erfaringer fra FoU-prosjektet Better Hearing Rehabilitation (BEAR), som leverer kunnskap og løsninger til den pågående moderniseringen av høreapparatområdet i Danmark – presentasjon av funn og iverksetting som har potensiell overføringsverdi til norske helsemyndigheters pågående arbeid for å forbedre høreapparatområdet.

👉🏻 Gert Ravns foredrag (video)

👉🏻 Gert Ravns presentasjon (.pdf)

10:35-11:00
Navn: Merete Orholm
Yrkestittel: Leder av HLFs interessepolitiske avdeling

Navn: Steinar Birkeland
Yrkestittel: Fagsjef Hørsel i HLF

Innlegg – tittel: Morgendagens hørselsomsorg – kompetanse, kvalitet og kapasitet

 

👉🏻 Birkelands og Orholms foredrag (video)

👉🏻 Merethe Orholms og Steinar Birkelands presentasjon (.pdf)

11:00-11:15
Navn:
Lubna Boby Jaffrey
Rolle: Stortingsrepresentant (AP)

Innlegg: Politisk innlegg

11:15-11:45
Presentasjon av postere

11:45-12:45
Lunsj, besøke utstillere og postere

 

 

 

12:45-13:05
Navn:
Sven Størmer Thaulow
Yrkestittel / rolle:
Chief Data & Technology Officer og EVP i Schibsted Media Group

Innlegg – tittel: Den avanserte bruker og morgendagens brukerkrav

Om foreleser:
Sven er sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU, og har i tillegg studier innen statistikk samt medier og kommunikasjon. Sven er glødende opptatt av eksponentiell teknologi, endring og digitalisering av næringsliv og samfunn.

👉🏻 Sven Størmer Thaulows foredrag (video)

13:05-13:45
Navn:
Gerhard Andersson
Yrkestittel:
Professor/PhD
Rolle:
Professor i klinisk psykologi ved Institutionen för Beteendevetskap och Lärande, Linköpings Universitet, Sverige.

Innlegg – tittel: Internettbasert behandling og tinnitus

Innlegg – tema:
Utvikling, forskning og utprøving av internettbasert psykologisk behandling ved tinnitusplager. Det vil bli gitt eksempler på ulike typer internetbehandling for tinnitus og hvilke utfordringer som gjelder for den behandlingsformen.

👉🏻 Gerhard Anderssons foredrag (video)

👉🏻 Gerhard Anderssons presentasjon (.pdf)

13:45-14:05
Navn:
Erik Senstad
Yrkestittel:
National Sales Manager Hearing Instruments
Rolle:
Ekspertgruppe hørsel, Melanor

Innlegg – tittel: Hørselsrehabilitering i fremtiden – betraktninger fra et leverandørperspektiv.

Innlegg – tema: Hvordan ser hørselsomsorgen ut fra et leverandørperspektiv, i dag og i fremtiden? Har sluttbrukerne og formidlingsapparatet tilgang til «alt», og tas det i bruk? Tradisjonelle grenser viskes ut, nye forventninger oppstår, nye teknologier erstatter gamle, og utfordres de tradisjonelle høreapparatprodusentene fra «utsiden»? Hva kan være å viktig å fokusere på fremover?

👉🏻 Erik Senstads foredrag (video)

👉🏻 Erik Senstads presentasjon (.pdf)

14:05-14:25
Navn
: Tone Stokkereit Mattsson
Yrkestittel: Overlege, Øre-nese-hals-avdelingen, Ålesund Sykehus/Md/PhD
Rolle: Hun har over 20 års erfaring innen barneaudiologi, fagutvikling og forskning. Hennes interesse for hjernens hørsel generelt, og barn med auditive prosesseringsvansker spesielt, har spredt kunnskap nasjonalt samt bidratt til en samlet europeisk konsensus om APD. Mattsson er prosjektleder for Norsk kvalitetsregister øre-nese-hals, Hørselsregisteret for barn, som er i prosess mot nasjonal godkjenning.

Innlegg – tittel: Praktiske muligheter med basis i pågående utviklingsarbeid innen APD og barneregisteret

Innlegg – tema: Erfaringer fra utviklingsarbeid innen APD, retningslinjer og barneregisteret brukes som utgangspunkt for å beskrive en styrking av hørselsomsorgen på barneområdet. Samarbeid på tvers av fag, etater og regioner løftes frem som suksessfaktorer. Det beskrives et opplegg for automatisert datafangst som gjør det mulig å drive målrettet og løpende kvalitetsarbeid til beste for brukerne og fagfeltet. Barneregisteret sees som å ha stor verdi i seg selv, men også som pilot for et fremtidig hørselsregister for voksne.

👉🏻 Tone Stokkereit Mattsson presentasjon (.pdf)

14:25-15:00
Pause, besøke utstillere og postere

15:00-15:20
Navn:
Håkan Hua
Yrkestittel:
Forskningsleder/Cochlear/PhD
Rolle:
Leder Cochlears kliniske audiologiske forskningsgruppe som gir innspill til produktutvikling, og hovedforsker for interne studier. Har tidligere vært engasjert innen audiologisk undervisning og forskning på hørsel og arbeidsliv.

Innlegg – tittel: Yrkesaktive med nedsatt hørsel – et tverrvitenskapelig perspektiv

Innlegg – tema:
Yrkesdeltakelse hos personer med moderat og stort hørselstap.

Huas foredrag blir i digital form.

👉🏻 Håkan Hua presentasjon (.pdf)

15:20-15:40
Navn:
Christiane Haukedal
Yrkestittel: Forsker/PhD
Rolle:
Forsker, Barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet. Haukedal har tidligere jobbet som PP-rådgiver og som forskningsassistent ved CI-enheten på Rikshospitalet. Hun jobber nå som forsker ved Folkehelseinstituttet i et nasjonalt prosjekt om hvilke forhold ved adoptivforeldre som er assosiert med en best mulig utvikling hos barnet.

Innlegg – tittel: Livskvalitet hos barn som har hørselstap

Innlegg – tema:
Christiane Haukedal disputerte høsten 2020. Doktorgradsavhandlingen handlet om livskvalitet hos barn som bruker høreapparat eller cochleaimplantat, og inkluderer både foreldre- og barnerapportert livskvalitet.

15:40-16:00
Navn:
Ann Mette Rekkedal
Yrkestittel:
Seniorrådgiver, NAV/Audiopedagog/PhD
Rolle:
Dagligliv syn og hørsel/Rådgivning og veiledning Hjelpemiddelsentral Oslo// NAV

Innlegg – tittel: Formidling av hørselshjelpemidler – status og veien videre

Innlegg – tema:
Kommunens formidling av hørselshjelpemidler i region Oslo og tidligere Akershus fylke. Hørselskontakter og ergoterapeuter har deltatt i en survey for å kartlegg deres kompetanse på hørsel og hjelpemidler, antall saker de har og deres erfaringer med utprøving av hørselshjelpemidler.

👉🏻 Ann Mette Rekkedals foredrag (video)

16:00-16:10
Navn:
Inge Bossen Thorsen
Yrkestittel/rolle: Daglig leder, HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as

Innlegg – tittel: Digitalisering av tilbud og tjenester ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester

Innlegg – tema:
Da pandemien rammet landet i mars 2020, måtte all vår virksomhet digitaliseres. Hvordan gjorde vi det, erfaringer og nye muligheter.

👉🏻 Inge Bossen Thorsens foredrag (video)

👉🏻 Inge Bossen Thorsens presentasjon (.pdf)

16:10-16:20
Navn:
Birgitte N. Nesje
Yrkestittel/rolle:
Audiopedagog, HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester.

Innlegg – tittel: Nasjonal digital plattform for pasient- og pårørendeopplæring

 

👉🏻Birgitte N. Nesjes presentasjon (.pdf)

16:20-16:30
Avslutning.

En stor takk til våre 2021-sponsorer!

GULLSPONSOR

SØLVSPONSORER