ABSTRAKT
Læring – og mestringstilbud for seniorer: Leve med hørselstap
Et samarbeidsprosjekt mellom hørselshemmedes landsforbund (HLF), Høresentralen, St. Olavs hospital og Trondheim kommune.
(Posteren presenteres kun på Hørselskonferansen.no, ikke med presentasjon på konferansedagen)

Kontaktperson, Lise Høiberg, audiograf/Ergoterapeut Voksne og eldre, Enhet for ergoterapitjeneste

I møte med hørselskontakter i Trondheim kommune har mange seniorer (65+) uttrykt at de opplever utfordringer med å mestre hverdagen med nedsatt hørsel selv etter tilpasning av hjelpemidler. De har ytret ønske om å ha en arena for å få informasjon om de psykiske aspektene med redusert hørsel, samt dele erfaringer med andre i samme situasjon. I 2017 startet brukerorganisasjonen Hørselshemmedes landsforbund (HLF),Høresentralen, St. Olavs hospital og Trondheim kommune ved Ressurssenter for hørsel og syn og Enhet for ergoterapitjeneste et samarbeidsprosjekt.

Målsetting
Prosjektet er i ferd å utvikle et lærings- og mestringstilbud for seniorer 65+ med hørselstap og deres nærpersoner. Tilbudet skal gi råd og veiledning slik at deltakerne blir bedre i stand til å mestre hverdagslige aktiviteter med redusert hørsel, samt erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. Det skal utarbeides en kursmanual for at andre i fagmiljøet kan gjenbruke materialet.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres tre kurskvelder a 3 timer. Tema er hørsel, høreapparattilvenning, høretaktikk, lyttetrening, psykisk helse, hjelpemidler, mestringsstrategier, samt erfaringsutveksling. Deltakerne får utlevert et kvalitativt evalueringsskjema etter kurset og 6 måneder etter endt kurs. Prosjektgruppen har evalueringsmøter etter hver gjennomføring. Resultat per september 2021 76 brukere og deres pårørende har deltatt på lærings- og mestringskurs.

Evalueringsskjema tilsier at brukerne og pårørende har tilegnet seg kunnskap og mestringsstategier for å opprettholde og/ eller gjenoppta lystbetonte aktiviteter. Brukerne sier at de deltar mer sosialt og har en mer aktiv hverdag. Lærings og mestring hørsel er i 2021 et av mange tilbud som driftes på Olavsgården mestringshus. Olavsgården mestringshus er en arena for helsefremmende og forebyggende tilbud for ulike brukergrupper. Kursmanual ferdigstilles ved årsskiftet 2021-2022 og kan benyttes av andre til bruk på tilsvarende kurs.

POSTER