ABSTRAKT
Misophonia Questionnaire (MQ-NOR): Oversettelses- og valideringsarbeidet

Tine Hovland 1. og Erik-Aleksander Larsen 4.
1. Universitetet i Oslo
2. Oslo universitetssykehus
3. Linderud Audiopedagogiske Senter
4. Vesfold Hørsel og Kommunikasjon

I audiopedagogisk praksis er det nødvendig å ha gode kartleggingsverktøy for å vurdere hvordan misofoni påvirker hvert enkelt individ og for å evaluere behandlingeffekter. Det har imidlertidig ikke eksistert noen validerte spørreskjemaer i kartlegging av misofoni på norsk. Dette masterprosjektet hadde derfor som formål å oversette og gjennomføre en foreløpig validering (kvalitetssikring) av «Misophonia Questionnaire» (Wu, Lewin, Murphy & Storch, 2014), som har vist seg å være av god kvalitet. Et sekundært mål ved studien var å undersøke om det eksisterte sammenheng mellom personlighetstrekk og misofoni.

MQ ble oversatt til norsk (MQ-NOR) ved å følge retningslinjene angitt i “A good practice guide for translating and adapting hearing-related questionnaires for different languages and cultures.” (Hall et al. 2017). I oversettelsesarbeidet ble det blant annet benyttet frem- og tilbakeoversettelser, og det ble lagt vekt på kulturelle tilpasninger for å sikre at meningen bak spørsmålene var de samme. Tjenesten Nettskjema tilkoblet Tjenester for Sensitive Data (TSD) ble benyttet for å innhente data og sikker lagring. Informantene ble rekruttert via klinikker og facebook. For å vurdere om spørreskjemaet målte det samme over tid, ble informantene bedt om å besvare spørreskjemaet ved to anledninger. Slik kunne vi vurdere om respondentene tolket spørsmålene på samme måte og om spørreskjemaet er til å stole på. 227 informanter med selvrapportert misofoni besvarte MQ-NOR og BFI-20 ved første måletidspunkt (T1) og 173 (76,2%) besvarte MQ-No ved andre måletidspunkt (T2). Det ble benyttet en rekke analyser for å vurdere spørreskjemaets kvalitet.

Resultatene av analysene viste at MQ-NOR både er pålitelig og måler det vi ønsker å måle, noe som betyr at spørreskjemaet er av god kvalitet. Det ble også observert sammenheng mellom MQ-NOR og personlighetstrekket emosjonell stabilitet. Klinikere kan derfor benytte MQ-NOR for å kartlegge misofoni og evaluere behandlingseffekt, med visse forbehold inntil spørreskjemaet har gjennomgått videre kvalitetsvurderinger.

POSTER