ABSTRAKT
Psykisk helse og hørselstap (PsykHør)
Audun Brunes, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSP)

Spørreundersøkelse om psykisk helse blant døve og hørselshemmede i Norge, og deres behov og bruk av psykiske helsetjenester. Denne kunnskapen blir et viktig ledd i å tilby bedre og mer tilpassede helsetjenester rettet mot gruppen.

Sammendrag
Bakgrunn

Omtrent 10 prosent av befolkningen har et hørselstap. Gruppen er i stor endring, blant annet som følge av flere som bruker cochlea implantat. Et hørselstap kan begrense menneskers tilgang til informasjon, kommunikasjon og samspill med andre mennesker. Likevel eksisterer det lite kunnskap om de psykiske konsekvensene av et hørselstap. Tidligere studier har vist at eldre med ervervet hørselstap har høyere forekomst av psykiske lidelser og plager enn andre på samme alder. Tallene fra disse studiene er basert på små og skjeve utvalg eller på store befolkningsundersøkelser der døve og hørselshemmede ofte er underrepresentert. Vi kjenner ikke til studier som har undersøkt psykisk helse og behov for psykisk helsehjelp i et større mangfold av døve og hørselshemmede.

Hensikten med PsykHør prosjektet er å frembringe mer presis kunnskap om psykisk helse blant døve og hørselshemmede i Norge og deres behov for psykiske helsetjenester. Vi skal også bekrefte tidligere kunnskap om de helsemessige konsekvensene av språkdeprivasjon, dårlige levekår og tidligere erfaringer med ulykker, vold og overgrep.

Vi vil gjennomføre en anonym, nettbasert spørreundersøkelse blant medlemmer av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og Norges Døveforbund (NDF). Alle medlemmer over 18 år og som har nedsatt hørsel vil få mulighet til å besvare undersøkelsen. Det vil bli brukt to ulike utvalgsmetoder. Blant HLF, vil vi trekke ut et sannsynlighetsutvalg på 5000 medlemmer. Blant NDF, vil alle som ønsker få muligheten til å delta. De utvalgte vil få tilsendt en lenke til spørreskjema via epost. Denne lenken vil bli distribuert internt av ansatte ved hver enkelt organisasjon.

Spørreskjemaet vil inneholde en rekke temaer, blant annet spørsmål om selve hørselstapet, mestring, sosiale forhold, psykisk helse (depresjon, posttraumatisk stress, subjektive helseplager og alkohol- og rusbruk) og livskvalitet. Det vil også bli gjort tilpasninger for de som har utfordringer med å lese og forstå norsk skriftspråk. Datainnsamling er planlagt i Januar 2022.

POSTER

👉🏻 PRESENTASJON / FOREDRAG